top of page

תנאי שימוש

עדכון אחרון: יולי 2023

 
 
קבלת תנאים

תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין חברת מכלול - אפליקציות שירות בע"מ ("Appgrade", "אנחנו" או "אנו") לבינך ("אתה", "משתמש", "לקוח"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט ו/או האפליקציה של Appgrade (יחדיו, "האתר") וקבלת השירות של Appgrade כפי שיוגדר להלן (האתר והשירות יחדיו, "הפלטפורמה"), אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם.

Appgradeמספקת באמצעות האתר פלטפורמה לניהול והנגשת תהליכי שרות ותפעול, תוך מתן פתרונות שמטרתם שיפור יעילות המתקנים והנכסים של לקוחותיה ("השירות").
הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן ("התנאים"), ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, לא נסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירות שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר ו/או להפסיק את השימוש שלך בפלטפורמה.
 
Appgrade שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה ש- Appgrade לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, אנו עשויים להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות הפלטפורמה. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר ובשירות וביטול החשבון (כפי שמונח זה יוגדר להלן) שנוצר לצורך שימוש בשירות.
 
במידה ותפר תנאים אלו,  Appgradeשומרת לעצמה את הזכות להנפיק לך אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את כל או חלק מהחשבון שיצרנו לך לצורך שימוש באתר או בשירות. אתה מסכים ש- Appgrade אינה נדרשת למסור לך הודעה לפני סיום או השעיית החשבון שלך, אולם היא רשאית למסור לך הודעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם אתה נציג של ארגון המציע שירותי ניהול מתקנים דרך הפלטפורמה לעובדיו המורשים ו/או היועצים מטעמו (בהתאמה, "הארגון" ו"משתמשים ארגוניים"), אתה מצהיר בזאת על ידי קבלת תנאים אלה ו/או על ידי באמצעות הפלטפורמה אתה נציג מורשה של הארגון שיש לך את הכוח והסמכות לקבל תנאים אלה מטעם הארגון
כחוזה מחייב מבחינה חוקית בין Appgrade לארגון. במקרים אלה, המונח "אתה" בתנאים אלה יכלול את הארגון.

גישה לאתר


Appgrade אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של Appgrade לערוב לכך שהפלטפורמה תפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. Appgrade אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין ל- Appgrade שליטה עליהם, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

 

זכות להשתמש באתר


בכפוף להסכם שנחתם בין Appgrade לבין הארגון וכן בכפוף לעמידתך בתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, Appgrade מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירות תסתיים באופן מיידי. במידה ויקבע שהפלטפורמה או כל חלק ממנה הינו בלתי חוקי על פי חוקי המדינה שבה אתה נמצא, לא תוענק לך כל זכות להשתמש או לקחת בה חלק.

 

פרטי חשבון

במסגרת שימושך בפלטפורמה, תוכל לפתוח חשבון ארגוני. לשם כך, יהיה עליך לספק לנו פרטים כגון: שמך, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. יובהר כי רישום של משתמשים ארגוניים לפלטפורמה תאושר רק למשתמשים ארגוניים שאושרו על ידי הארגון על ידי מסירת מידע רלוונטי. לאחר מתן פרטים אלו, אנו ניצור עבורך חשבון משתמש ("חשבון"). במסגרת יצירת החשבון, תידרש לבחור שם משתמש וסיסמה שיאפשרו גישה לחשבונך ("פרטי ההתחברות"). בעת הרישום ולטובת הפעלת חשבונך אתה מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 שנים לפחות.


הכללים הבאים מסדירים את אופן אבטחת החשבון ופרטי ההתחברות שלך:

 • אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבונך. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת החשבון שלך;

 • במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי הבטיחות הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי ההתחברות שלך או גישה בלתי מאושרת לחשבון שלך, עליך להודיע מיד ל- Appgradeולשנות את פרטי ההתחברות שלך;

 • הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי ההתחברות שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך;

 • הינך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, הינך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר;

 • הינך מתחייב לפקח על חשבונך ולהגביל את השימוש בו על ידי כל אדם המוגבל מלקבל תנאים אלה ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים, על פי ההוראות המפורטות להלן או על פי כל חוק שחל. הינך מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר באתר על ידי כל אחד מהאמורים לעיל;

 • Appgrade שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לתבוע בחזרה כל שם משתמש בכל זמן ומכל סיבה, לרבות, ללא הגבלה, תביעות על ידי צד שלישי ששם משתמש מפר את זכויות הצד השלישי כאמור.

תוכן משתמשים

 

 • אנו עשויים לאפשר למשתמשים בפלטפורמה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להעלות תכנים שונים הקשורים לפעילות בבפלטפורמה ("תוכן משתמש").

 • המשתמש באתר מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות הפלטפורמה (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). עוד מובהר כי המידע אותו המשתמש מפרסם על גבי הפלטפורמה כאמור אינו מבטא את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. החברה אינה מקבלת כל אחריות לתכנים ומידע המפורסמים או מועברים בין משתמשים, והאחריות המלאה בענין היא על המשתמש שפרסם או העביר אותם.

 • החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק כל תוכן שמשתמש מסר לפרסום בכל עת שיימצא כי הפר תנאי שימוש אלה או עשה מעשה ו/או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בפלטפורמה, במשתמשיה, בחברה או מי מטעמם, ובמקרה כאמור החברה תהיה רשאית בנוסף גם לחסום את המשתמש ו/או למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים בפלטפורמה. בנוסף, החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לערוך כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, לרבות לקצרו או להאריכו.

 • החברה רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בענין.

 • מאחר שהתכנים באתר יהיו חשופים למשתמשי רשת האינטרנט, מומלץ כי כל משתמש יתייחס בזהירות ובקפידה לתכנים ולמידע המתפרסמים או מועברים על ידו באמצעות הפלטפורמה.

 • אם אתה משתמש ארגוני, אתה מסכים כי הארגון או כל משתמש ארגוני אחר מטעם הארגון שלך רשאי באופן בלתי מוגבל, לצפות, לקבל גישה, לשנות ו/או לעשות שימוש בתוכן המשתמש שהועלה על ידך. אם הנך ארגון, אתה מאשר כי כל המשתמשים הארגוניים מטעם הארגון רשאי לצפות, לקבל גישה, לשנות ו/או לעשות שימוש בכל תוכן משתמש שהועבר על ידך ו/או מטעמך, בכפוף לכל אישור ו/או מגבלות גישה (ככל שקיימים) שניתנו על ידך ומתועדות בפלטפורמה על ידך, יובהר כי החברה לא תהיה אחראית עבור כל צפייה, גישה, שינוי, ו/או על שימוש אחר בתוכן המשתמש על ידי הארגון ו/או משתמשים ארגוניים, לפי העניין. אתה רשאי לבקש ש-Appgrade, תמחק ולא תעשה שימוש נוסף בתוכן המשתמש שהועלה על ידך על ידי פנייה אלינו בכתובת: support@Appgrade.com

הפסקת חשבון על ידי Appgrade


Appgrade רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לשירות, להשעות או להפסיק את חשבונך ללא הודעה, מכל סיבה או חשד כי תנאים אלה הופרו, או כי נעשה שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בחשבונך, או שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם באתר או בשירות, במוצרים, בשירותים ו/או בקניין רוחני שלAppgrade , הכל כפי שייקבע על ידי Appgrade לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה עלול לאבד את שם המשתמש שלך כתוצאה מסיום או השעיית החשבון, ללא כל אחריות מצידה של Appgrade לכל נזק שייגרם מהאמור לעיל. במידה והינך בעל יותר מחשבון אחד, Appgrade רשאית להשעות או לסיים את כלל חשבונותיך.
 
הינך מאשר ש- Appgradeאינה נדרשת לספק לך הודעה לפני השעיה או סיום של חשבונך. במקרה ש- Appgrade תסיים את חשבונך, לא תוכל להשתתף או להשתמש בשירותים שוב ללא הסכמה מפורשת של Appgrade. Appgrade שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור חשבונות ולספק גישה לאתר או לשירות לכל אדם שהוא. כמו כן, כפי שצוין, נאסר עלייך לאפשר לאדם שחשבונותיו הופסקו על ידינו להשתמש בחשבון שלך. במידה והינך סבור כי ננקטה פעולה כלשהי נגד חשבונך, אנא צור עימנו קשר ב: support@Appgrade.com.

כללי התנהגות ושימוש באתר ובשירות

הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ובשירות ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר ובשירות כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.
 
הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את Appgrade או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר ובשירות. במידה ו- Appgradeתקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, Appgrade רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את חשבונך ולאסור עליך להשתמש באתר ובשירות.
 
בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא לעשות, ושלא תנסה לעשות, את הפעולות הבאות (הכל כפי שייקבע על ידי Appgrade לפי שיקול דעתה הבלעדי):

 

 • ליצור חשבון או להיכנס לאתר או לשירות אם תהיה חסום מלקבל את השירות על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי;

 • להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר;

 • להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר;

 • להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי Appgrade או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהפלטפורמה;

 • להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול הפלטפורמה או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר או בשירות;

 • להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות הפלטפורמה בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);

 • ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, ליצור חשבון מטעם מישהו מלבד עצמך, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;

 • לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר מחברים אחרים, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי;

 • להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם Appgrade אותם Appgrade לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מ- Appgradeלגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של Appgrade בקשר לאתר ולשירות;

 • לשכור, להחכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, להעניק בירושה או להעביר באופן אחר את חשבונך לכל אחד ללא הסכמה בכתב ומראש של Appgrade;

 • להיכנס או להשתמש בחשבון שהושכר, הוחכר, נמכר, נסחר, ניתן במתנה, הוענק בירושה או הועבר באופן אחר מיוצר החשבון ללא הסכמה בכתב ומראש של Appgrade;

 • לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום;

 • להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירות ולאתר; ו/או

 • לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור הפלטפורמה.

בעלות בקניין רוחני


Appgrade ו/או החברות הקשורות לה שומרות לעצמן את כל הזכויות בפלטפורמה ובשירות (לרבות, אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי הפלטפורמה"). כל חומרי הפלטפורמה מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מלצורך שימוש בשירות או באתר על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי הפלטפורמה ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Appgrade. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Appgrade. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום חשבונך ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים.
 
Appgrade ו/או החברות הקשורות לה (ו/או, לפי העניין, מעניקי הרישיונות שלהן( הם הבעלים של כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, בכל חומרי הפלטפורמה. אתה מאשר בזאת כי אינך רוכש זכויות בעלות כלשהן על ידי שימוש בפלטפורמה או על ידי גישה למי מחומרי הפלטפורמה, או זכויות ליצירות נגזרות כלשהן של הפלטפורמה ו/או חומרי הפלטפורמה.

אינך נדרש לספק ל- Appgradeכל משוב או הצעה בנוגע לאתר או לשירות, או לאיזה מחומרי הפלטפורמה. עם זאת, אם תספק ל- Appgradeהערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירות או איזה מחומרי הפלטפורמה, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו Appgrade תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של  Appgradeושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום ש Appgradeתבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.
 
כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם בשירות או באתר מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של Appgrade. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור.  Appgradeואף אחד מהחברות הקשורות לה או הסוכנים, הדירקטורים, העובד
ים, ספקי המידע, מעניקי הרישיון, בעלי הרישיון, נושאי המשרה ו/או הסניפים המתאימים שלהם לא יהיו אחראים ולא יהיו בעלי כל חבות בגין כל החלטה שתעשה על בסיס המידע כאמור.

 

הגבלת אחריות


הינך מסכים שהשימוש שלך בפלטפורמה יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו-"כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על השירותים. ככל המותר על פי החוק, Appgrade, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא נושאים בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירות והשימוש שלך בהם.

יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. Appgrade לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור. לאור זאת, Appgrade לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל:

 • טעות, שגיאה, אי דיוק או חוסר התאמה של כל תוכן;

 • נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות מבלי לגרוע, נזק אישי, נזק לרכוש ו/או נזקים כספיים, נזק רפואי, מכל סוג, הנובעים משימוש בשירות או באתר או אי יכולת להשתמש בהם;

 • גישה או שימוש בלתי מאושרים לחומרי צד שלישי, שרתים מאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם;

 • הפרעה או הפסקה של העברה אל הפלטפורמה או ממנה;

 • באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות הפלטפורמה על ידי כל צד שלישי;

 • תוצאות שיושגו כתוצאה משימוש בשירותים;

 • איכות כל מידע או חומר אחר שהושגו על ידך באמצעות הפלטפורמה;

 • חומר שמפורסם, מוצג ו/או מוצע באמצעות הפלטפורמה, שלמותו, דייקנותו ו/או מהימנותו; או

 • טעות או השמטה בכל תוכן או בגין אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שהועלה, נשלח בהודעה, הועבר או הפך זמין באופן אחר באמצעות הפלטפורמה.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Appgrade, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בשירות או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות הפלטפורמה, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין ש-Appgrade קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה, החבות המרבית של Appgrade בכל המקרים ובשל כל העילות תוגבל להחזר הכספי או לזיכוי הלקוח בגובה 50 דולר ארה"ב.

היעדר אחריות עבור שירותי ניהול המתקנים


התקשורת ו/או ההתנהלות של הארגון ומשתמשים ארגוניים באמצעות הפלטפורמה, לרבות פתיחת שיחות שירות לניהול מתקנים ו / או כל שיחות אחרות ו/או מעקב אחר ו/או תיקון ו/או טיפול בשיחות מסוג זה, הינה אך ורק בין הארגון ומשתמשי הארגון שלו. אתה מסכים ש- Appgrade לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מכל תקשורת ו/או עסקאות שכאלה, לרבות, למען הסר ספק, כל תקשורת ו/או התנהלות עם ספקי צד ג' ו/או או נותני שירותים שהופנו בהצעות ו/או המלצות כלשהן שנמסרו דרך ו/או בתוך הפלטפורמה.

 

חומרים של צדדים שלישיים


אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות הפלטפורמה. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של  Appgradeואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור.  Appgradeלא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות הפלטפורמה. אתה מאשר ומסכים ש-Appgrade:

 • אינה אחראית על זמינות, דיוק, שלמות, איכות ו/או חוקיות חומרי הצדדים השלישיים כאמור ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים בחומרי הצדדים השלישיים כאמור;


 • אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק, פגיעות או הפסדים כתוצאה מכניסתך או שימושך בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; ו-

 • אינה מציגה כל הבטחה להסיר את אפשרות הגישה לחומרי צדדים שלישיים באמצעות הפלטפורמה. יכולתך להיכנס לקישור לחומרי צדדים שלישיים או לשירותי צדדים שלישיים אינה מצביעה על כל מתן חסות על ידי Appgrade לחומרי צדדים שלישיים או לשירותים של צדדים שלישיים כלשהם.

 
אבטחת מידע ופרטיות


הינך מאשר כי אתה מודע לכך שבמהלך השימוש בפלטפורמה ל- Appgradeעשויה להיות גישה למידע שניתן לזהות באמצעותו, במישרין או בעקיפין, אדם פרטי ("מידע אישי"). השימוש במידע אישי יעשה בהתאם לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של Appgrade הזמינה בכתובת https://www.servicesapp.com/privacy-policy?lang=he ) ]. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מהתנאים הללו.  

 


ככל שהינך ארגון או משתמש ארגוני, אתה מצהיר בזאת כי ככל שמידע אישי של לקוחותייך או משתמשים אחרים בפלטפורמה מטעמך ("צדדים שלישיים") יועבר ל- Appgradeלשם שימוש בפלטפורמה, יש לך את כל הזכויות הנדרשות כדי לאפשר ל-Appgrade שימוש במידע כאמור. כמו כן, הינך מתחייב, ככל שהדבר נדרש על פי דין, כי המידע האישי של הצדדים השלישיים המועבר ל- Appgradeיועבר בהתאם לחוקי הגנת מידע ופרטיות אשר רלוונטיים להתקשרות זו, וכי ככל שהדבר נדרש על פי דין, הודעת לצדדים השלישיים וקיבלת את הסכמתם כי ייתכן והמידע עליהם יועבר ל-Appgrade.

 
כללי

 

על ידי שימוש בשירות או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין Appgrade. כל תביעה או סכסוך בינך לבין Appgrade שינבע במלואו או בחלקו משימושך בפלטפורמה יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לפלטפורמה תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.


אי אכיפה על ידי  Appgradeשל כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין Appgrade לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם.

 

יצירת קשר

 

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין הפלטפורמה, אנא צור עמנו קשר בכתובת .support@appgrade.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

bottom of page